KONTAKT
Anschrift:
Komitat: Budapest
Stadt: Budapest
1123 Nagyenyed u. 11.
Telefon:
(+36) (30) 991-6949 (+36) (30) 686-3548
Fax:
(+36-1) 3-554-040